Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

Τροποποιηθήκαν τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ. 1 ν. 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού που αφορούν στην απ’ ευθείας και στην μέσω Πρόχειρου Διαγωνισμού ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 1291/11.8.2010).

Περισσότερα »

Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) προμηθειών που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση».

Περισσότερα »

Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ η διοικητική επαλήθευση των δαπανών διενεργείται βάσει παραστατικών / δικαιολογητικών που συνοδεύουν το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών. Στην περίπτωση, δε, υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα υποβάλλεται σε επαλήθευση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δαπανών κατάλληλου μεγέθους προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επιλεξιμότητα της δαπάνης. Περισσότερα »

Σελίδα 52 απο 52« Πρώτη...102030...4849505152