Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ η διοικητική επαλήθευση των δαπανών διενεργείται βάσει παραστατικών / δικαιολογητικών που συνοδεύουν το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών. Στην περίπτωση, δε, υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα υποβάλλεται σε επαλήθευση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δαπανών κατάλληλου μεγέθους προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επιλεξιμότητα της δαπάνης. Περισσότερα »