Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

Σε συνέχεια της ΚΥΑ  2/51571/0020/30.07.2010 που αφορά στη λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ, εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  ΕΠΕΔΒΜ το έγγραφο με αριθμ.πρωτ. 27944/30.12.2010, το οποίο αφορά στη διαδικασία υποβολής Αιτημάτων Χρηματοδότησης α’ τριμήνου 2011 και ετήσιων πιστώσεων 2011. Περισσότερα »

Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, που χρηματοδοτούνται από τις ΣΑΕ  0458, 6458 και 8458 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περισσότερα »

Παροχή οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προς τους Δικαιούχους, για τη δήλωση των έμμεσων δαπανών στη βάση του πραγματικού κόστους. Περισσότερα »

Τροποποιηθήκαν τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ. 1 ν. 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού που αφορούν στην απ’ ευθείας και στην μέσω Πρόχειρου Διαγωνισμού ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 1291/11.8.2010).

Περισσότερα »

Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) προμηθειών που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση».

Περισσότερα »

Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ η διοικητική επαλήθευση των δαπανών διενεργείται βάσει παραστατικών / δικαιολογητικών που συνοδεύουν το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών. Στην περίπτωση, δε, υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα υποβάλλεται σε επαλήθευση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δαπανών κατάλληλου μεγέθους προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επιλεξιμότητα της δαπάνης. Περισσότερα »