Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

Ένταξη της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000480 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΤΒ02

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης 5000480 (PDF | 412|ΚΒ)

Απόφαση ένταξης 5000480 (ορθή επανάληψη) (PDF | 371|ΚΒ)

Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ21] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 684 ΚΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ17 και τίτλο «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – Τάξεις υποδοχής»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF 492 KB)

Περισσότερα »

Αναρτάται το υπ’ αριθμ.3229/11-3-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ μετά του συνημμένου πίνακα προκειμένου να συμπλήρωθούν τα στοιχεία και να αποσταλούν στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17-03-2016.

Σχετικά αρχεία:

Αναρτώνται οι αποφάσεις κατανομών σε Ειδικούς Λογαριασμούς οι οποίες υλοποιήθηκαν  εντός του 2015 (αρχείο zip), καθώς και αρχείο με τις αποφάσεις ανά πράξη (αρχείο excel) προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι.

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ_2015 (.zip| 7MB)

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ_2015 από το ΟΠΣ για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (9.3.2016) (xls |501 KB)

Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ18] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 518 ΚΒ)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 02] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|273 KB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 01] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»

Το αρχείο της Πρόσκλησης   (PDF|512 KB)

 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 01] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|512 KB)

Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι  δεν επιτρέπεται :α) η τροποποίηση αποφάσεων ένταξης όταν αυτές αφορούν σε αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης ή προσθήκη νέων υποέργων ή έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων. Επιπλέον δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση σε έργα που πρόκειται να απενταχθούν (ακόμα και αυτά που είναι υποψήφια προς ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020),β) η έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέας νομικής δέσμευσης και εισαγωγή νέου ΤΔΥ. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι μετά την 26/2/2016 οι προϋπολογισμοί των μη συμβασιοποιημένων στο ΟΠΣ υποέργων θα μηδενιστούν με ενέργειες των αρμοδίων Ειδικών Υπηρεσιών χωρίς την όποια εμπλοκή των δικαιούχων.  Σε περίπτωση ύπαρξης συμβασιοποιημένου υποέργου για το οποίο δεν έχει αποσταλεί σχετικό ΤΔΥ παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την ΕΥΔ έως την 26/2/2016.

Σχετικά αρχεία: Το από 24-2-2016 έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ (296|KB)

Το υπ’αρ. πρωτ. 18682/18-02-2016 έγγραφο της ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής  (860|KB)

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 21887/14-12-2015 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ αναφορικά με την υποχρέωση καταχώρισης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των στοιχείων των Δημοσίων Συμβάσεων από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, παρακαλείσθε να διαβάσετε το υπ’ αρ. πρωτ. 563/20-01-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ στο οποίο παρέχονται επιπρόσθετες διευκρινιστικές πληροφορίες για την καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., της οποίας η τήρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της κανονικότητας των δηλούμενων δαπανών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ έργων.  Επισημαίνεται ότι η μη καταχώριση καθιστά μη δυνατή την πληρωμή των δαπανών, καθώς αυτές δε θεωρούνται πλέον κανονικές.

Κ.Η.Δ.Μ.Η.Σ. (σε .zip μορφή)

Σελίδα 20 απο 47« Πρώτη...10...1819202122...3040...Τελευταία »