Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 01] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»

Το αρχείο της Πρόσκλησης   (PDF|512 KB)

 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 01] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|512 KB)

Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι  δεν επιτρέπεται :α) η τροποποίηση αποφάσεων ένταξης όταν αυτές αφορούν σε αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης ή προσθήκη νέων υποέργων ή έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων. Επιπλέον δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση σε έργα που πρόκειται να απενταχθούν (ακόμα και αυτά που είναι υποψήφια προς ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020),β) η έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέας νομικής δέσμευσης και εισαγωγή νέου ΤΔΥ. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι μετά την 26/2/2016 οι προϋπολογισμοί των μη συμβασιοποιημένων στο ΟΠΣ υποέργων θα μηδενιστούν με ενέργειες των αρμοδίων Ειδικών Υπηρεσιών χωρίς την όποια εμπλοκή των δικαιούχων.  Σε περίπτωση ύπαρξης συμβασιοποιημένου υποέργου για το οποίο δεν έχει αποσταλεί σχετικό ΤΔΥ παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την ΕΥΔ έως την 26/2/2016.

Σχετικά αρχεία: Το από 24-2-2016 έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ (296|KB)

Το υπ’αρ. πρωτ. 18682/18-02-2016 έγγραφο της ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής  (860|KB)

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 21887/14-12-2015 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ αναφορικά με την υποχρέωση καταχώρισης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των στοιχείων των Δημοσίων Συμβάσεων από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, παρακαλείσθε να διαβάσετε το υπ’ αρ. πρωτ. 563/20-01-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ στο οποίο παρέχονται επιπρόσθετες διευκρινιστικές πληροφορίες για την καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., της οποίας η τήρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της κανονικότητας των δηλούμενων δαπανών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ έργων.  Επισημαίνεται ότι η μη καταχώριση καθιστά μη δυνατή την πληρωμή των δαπανών, καθώς αυτές δε θεωρούνται πλέον κανονικές.

Κ.Η.Δ.Μ.Η.Σ. (σε .zip μορφή)

Παρακαλούμε να διαβάσετε το υπ’ αριθμ 363/15-1-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ που αφορά στην Ολοκλήρωση και κλείσιμο Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και το συνημμένο πίνακα και παρακαλούμε για την συμπλήρωση των στοιχείων του και την αποστολή τους στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21-01-2016.

 
Σχετικά αρχεία:
Ολοκλήρωση και κλείσιμο Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ (pdf| 391 KB)

Πίνακας Πράξεων ΕΠΕΔΒΜ_Κλείσιμο+15.01.16 (xls| 591 KB)

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_22.12.2015 (PDF|191 KB)

To αρχείο των κατανομών για τους Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_22.12.2015 (PDF|189 KB)

Παρακαλούμε να διαβάσετε το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αρ. 11 του Ν. 4013/2011 και του αρ. 139 του Ν. 4281/2014 για το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται η- από αυτό το λόγο- κανονικότητα των δαπανών που στη συνέχεια δηλώνονται στο πλαίσιο των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ.

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για τον ΟΠΑΝ_4.12.2015 (PDF| 178 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0148)_4.12.2015 (PDF| 175 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για την ΕΕΔΕ_7.12.2015 (PDF| 180 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_8.12.2015 (PDF| 174 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0198)_10.12.2015 (PDF| 181 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0198)_10.12.2015 (PDF| 172 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0138 & 2458)_10.12.2015 (PDF| 195 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0148)_10.12.2015 (PDF| 179 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_11.12.2015 (PDF| 183 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458 & 8458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF| 203 ΚΒ)

Το αρχείο της ανακατανομής (ΣΑΕ 0458 & 1458 & 2458 & 8458) _8.12.2015 (PDF| 449 ΚΒ)

Η τροποποίηση της ΣΑΕ 2458_7.12.2015 (PDF| 135 ΚΒ)

To αρχείο της τροποποίησης της ΣΑΕ 0458_8.12.2015 (PDF| 130 ΚΒ)

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0458 & 2458) για Υπολόγους (PDF|191 KB)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF|190 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 1348)  (PDF|177 KB)

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF|483 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Υπολόγους (PDF|221 KB)

Τροποποίηση Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 06 και τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Τροποποίησης

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 06 και τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Πρόσκλησης

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης

Σελίδα 20 απο 47« Πρώτη...10...1819202122...3040...Τελευταία »