Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ερευνητικά Προγράμματα"

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/-τριών.
Περισσότερα »

Όπως είχε ανακοινωθεί στην Σύνοδο των Πρυτάνεων και την Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ, η υποβολή και η αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκαν ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες όσοι έχουν υποβάλει προτάσεις στα δύο ως άνω προγράμματα θα πρέπει να αναρτήσουν ευρεία περίληψη της πρότασής τους στα αγγλικά. Περισσότερα »

Επικαιροποιούμε την εν λόγω Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Θαλής ως προς την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων συμμετοχής. Δεν θα ισχύσει η προθεσμία έως 15-06-2010, αλλά θα παραμείνει Ανοικτή η Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/-τριών.

Στο πλαίσιο του έργου επιδιώκεται η στήριξη του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού αλλά και η προσέλκυση ερευνητών/-τριών από το εξωτερικό. Θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση ερευνητικού έργου διάρκειας 24 – 36 μηνών σε Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής), στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς. Στόχος είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και η συμβολή στην επιστημονική πρόοδο και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι για το Μητρώο Αξιολογητών των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» έχουν κατατεθεί 775 εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 8/2/2010).

Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ έχει ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν εγκαίρως τα απαιτούμενα, για τη συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, δικαιολογητικά όσον αφορά την εγκυρότητά τους. Περισσότερα »

Σε συνέχεια με την από 28 Δεκεμβρίου 2009 ανακοίνωσή μας, σας επισημαίνουμε ότι σήμερα ξεκινάει η δεύτερη φάση αξιολόγησης των προτάσεων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» κατά την οποία οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τις Θεματικές Επιτροπές Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων. Σχετικώς λαμβάνει χώρα σήμερα συνάντηση της Ειδικής Γραμματέως με τους Προέδρους των θεματικών επιτροπών. Περισσότερα »

Το αρχείο της Απόφασης χρονικής παράτασης (DOC|357 KB)

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα για την Ηλεκτρονική Υποβολή μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα ως συνημμένα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση archimedesepeaek.gr.

Το αρχείο της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος (DOC|380 KB)

Φόρμα για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Στοιχείων (PDF|972 KB)

Σύνδεσμος με τη σχετική σελίδα των Προσκλήσεων

Το αρχείο της Απόφασης (DOC|2,68 MB) Περισσότερα »

Σύνδεσμος με την σχετική σελίδα των Προσκλήσεων

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|870KB)