Αρχείο για "Διαγωνισμοί Συμβούλων & Μελετών"

Εν όψει των νέων διαγωνισμών για τη δημοσιότητα και την επικοινωνιακή υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας , με πρωτοβουλία της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, η Ειδική Γραμματέας κα Ιφιγένεια Ορφανού, η προϊσταμένη της Μονάδας Δημοσιότητας της Αρχής, η υπεύθυνη των διαγωνισμών επικοινωνίας και στελέχη της Ειδικής Γραμματείας συναντήθηκαν με την Επιτροπή Δημόσιου Τομέα της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), αντιπροσωπευτικού θεσμικού φορέα του κλάδου της Επικοινωνίας στη χώρα. Στόχος της συνάντησης ήταν να ενημερωθεί ο κλάδος για την νέα καινοτόμο προσέγγιση της Ειδικής Γραμματείας και γενικότερα του Υπουργείου Παιδείας για την επικοινωνιακή υποστήριξη και την υποστήριξη δημοσιότητας με διακριτά αντικείμενα την επικοινωνιακή στρατηγική υποστήριξη και την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας σε διαφορετικής φύσεως και λειτουργίας μέσα και για να ανταλλαγούν απόψεις, έτσι ώστε η Ειδική Γραμματεία να ενημερωθεί για τα δεδομένα της αγοράς και τις δυνατότητες του κλάδου. Έγινε μία συνοπτική αναφορά του περιεχόμενου των σχεδιαζόμενων διαγωνισμών για συμβούλους δημοσιότητας (σε δράσεις above the line, below the line και για – πρώτη φορά – ειδικά σε social media). Η Επιτροπή έδωσε τις παρατηρήσεις της και συμφώνησε με το διαχωρισμό των διαγωνισμών ανά επικοινωνιακό αντικείμενο, ενώ το Συμβούλιο Ψηφιακής Επικοινωνίας της ΕΔΕΕ, συμμετείχε με παροχή τεχνογνωσίας για προδιαγραφές έργων που αφορούν στη χρήση των Social Media.
Περισσότερα »

Το σχετικό αρχείο (DOC|334KB)

Διευκρινίζουμε ότι στη σελίδα 31 εκ παραδρομής γράφηκε «πολιτική επικοινωνία» ενώ η έννοια του όρου «πολιτική επικοινωνία» ήταν «επικοινωνία δημοσίων φορέων», όπως ξεκάθαρα προκύπτει από τη συνέχεια της σχετικής φράσης.

Επίσης, σε συνέχεια της χτεσινής από 15-4-2010 ανακοίνωσης, τονίζουμε, όπως ξεκάθαρα γράφηκε στη χτεσινή ανακοίνωση, ότι «οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, είτε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 από οποιοδήποτε διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, είτε τη σχετική αίτηση που έχει κατατεθεί σε διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.» Περισσότερα »

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη Συμβούλου Επικοινωνιακής Στρατηγικής διέπεται από το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα έργα επικοινωνίας στο Δημόσιο Τομέα και επομένως έχει ως πλαίσιο αναφοράς μεταξύ άλλων και το π.δ. 261/97, όπως τροποποιήθηκε από το ν.3688/2008.

Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο η εφαρμογή Προτύπου ΕΛΟΤ 1435 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Περισσότερα »

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων/ εργαλείων για την υποστήριξη της παρακολούθησης, της διαχείρισης και του ελέγχου της υλοποίησης του Ε.Π.» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (DOC|229 KB) Περισσότερα »

Προθεσμία για την παραλαβή του τεύχους προκήρυξης:
23-04-2010, Ώρα: 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

29-04-2010, Ώρα: 14:00
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών:

29-04-2010, Ώρα: 15:00

Περισσότερα »

Το αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|959 KB)
Περισσότερα »

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 10869/9-7-2009 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ)». Το αρχείο της Απόφασης (DOC|234 KB) Περισσότερα »

Το σχετικό αρχείο (DOC| 155KB)

Σελίδα 4 απο 41234