Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_17.12.2015 (PDF|172KB)

To αρχείο των κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)  (PDF|149 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 0908)_18.12.2015  (PDF|187 KB)

Παρακαλούμε να διαβάσετε το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αρ. 11 του Ν. 4013/2011 και του αρ. 139 του Ν. 4281/2014 για το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται η- από αυτό το λόγο- κανονικότητα των δαπανών που στη συνέχεια δηλώνονται στο πλαίσιο των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ.

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για τον ΟΠΑΝ_4.12.2015 (PDF| 178 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0148)_4.12.2015 (PDF| 175 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για την ΕΕΔΕ_7.12.2015 (PDF| 180 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_8.12.2015 (PDF| 174 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0198)_10.12.2015 (PDF| 181 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0198)_10.12.2015 (PDF| 172 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0138 & 2458)_10.12.2015 (PDF| 195 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0148)_10.12.2015 (PDF| 179 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_11.12.2015 (PDF| 183 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458 & 8458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF| 203 ΚΒ)

Το αρχείο της ανακατανομής (ΣΑΕ 0458 & 1458 & 2458 & 8458) _8.12.2015 (PDF| 449 ΚΒ)

Η τροποποίηση της ΣΑΕ 2458_7.12.2015 (PDF| 135 ΚΒ)

To αρχείο της τροποποίησης της ΣΑΕ 0458_8.12.2015 (PDF| 130 ΚΒ)

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη δράση «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης», για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν, την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην στήριξη 12.700 εργαζόμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται:
(α) σε Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και
(β) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.

Η δράση προβλέπει την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού) και την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως των καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για ισόποσο χρονικό διάστημα..

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ 
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3278&Itemid=995&lang=el

Δείτε το ΔΤ_7.12.2015

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) (PDF|175 KB)

Τροποποίηση όλων των πράξεων που εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 49 για την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία πράξης «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», ως προς την ημερομηνία λήξης τους, η οποία με την παρούσα ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2015.

Το αρχείο της τροποποίησης (818ΚΒ)

Τροποποίηση όλων των πράξεων που εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 49 για την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία πράξης «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», ως προς την ημερομηνία λήξης τους, η οποία με την παρούσα ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2015.

Το αρχείο της τροποποίησης  (228 ΚΒ)

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0458 & 2458) για Υπολόγους (PDF|191 KB)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF|190 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 1348)  (PDF|177 KB)

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF|483 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Υπολόγους (PDF|221 KB)

Τροποποίηση Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 06 και τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Τροποποίησης

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 06 και τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Πρόσκλησης

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης

Ανακοινώνεται προέγκριση της ΣΑΕ 02458

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458_18.11.2015 (PDF|384 KB)

Σελίδα 30 απο 91« Πρώτη...1020...2829303132...405060...Τελευταία »