Αρχείο για "Ανακοινώσεις"

Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ05 και τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια δικαιούχων ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (PDF | 520 ΚΒ) ΝΕΟ

To Αρχείο της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF| 826 ΚΒ)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης  (PDF| 518 ΚΒ)

Τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης (.zip )

Ποσοστά συμμετοχής Περιφερειών (docx |14 KB)

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. ΕΔΒΜ16 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης»

Το αρχείο της 3ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 486 KB)

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. ΕΔΒΜ16 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης»

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 477 KB) Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι  δεν επιτρέπεται :α) η τροποποίηση αποφάσεων ένταξης όταν αυτές αφορούν σε αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης ή προσθήκη νέων υποέργων ή έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων. Επιπλέον δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση σε έργα που πρόκειται να απενταχθούν (ακόμα και αυτά που είναι υποψήφια προς ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020),β) η έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέας νομικής δέσμευσης και εισαγωγή νέου ΤΔΥ. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι μετά την 26/2/2016 οι προϋπολογισμοί των μη συμβασιοποιημένων στο ΟΠΣ υποέργων θα μηδενιστούν με ενέργειες των αρμοδίων Ειδικών Υπηρεσιών χωρίς την όποια εμπλοκή των δικαιούχων.  Σε περίπτωση ύπαρξης συμβασιοποιημένου υποέργου για το οποίο δεν έχει αποσταλεί σχετικό ΤΔΥ παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την ΕΥΔ έως την 26/2/2016.

Σχετικά αρχεία: Το από 24-2-2016 έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ (296|KB)

Το υπ’αρ. πρωτ. 18682/18-02-2016 έγγραφο της ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής  (860|KB)

Πρόσκληση με κωδ. ΕΔΒΜ14 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 309 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (PDF| 1.694 KB)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων στελεχών (απόσπαση).

Αίτηση_ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ

Οδηγίες συμπλήρωσης βιογραφικού

Πρόσκληση Στελέχωσης ΩΗΗΙ4653Ο7-ΨΥΖ

Τυποποιημένο Βιογραφικό

Υπεύθυνση Δήλωση_Συμπληρωμένη

______________________________________________________________________________

Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ04 και τίτλο: «Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιτελικών Δομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Πρόσκλησης ΤΒ04 (356 PDF|ΚΒ)

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 04 (309|PDF|ΚΒ)

2η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 04 (510|PDF|ΚΒ)

3η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 04 (454|PDF|ΚΒ)

Τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης ΤΒ04 (.zip |1,1 ΜΒ)

Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ03 και τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Πρόσκλησης ΤΒ 03 (2,5 ΜΒ)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 03 ( 0,5 ΜΒ)

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 03 ( 0,5 ΜΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (1 ΜΒ)

Τροποποίηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF | 524 KB)

 

Ορθή Επανάληψη: Ένταξη της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF | 484 KB)

 

Ένταξη της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF | 487 KB)

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 21887/14-12-2015 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ αναφορικά με την υποχρέωση καταχώρισης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των στοιχείων των Δημοσίων Συμβάσεων από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, παρακαλείσθε να διαβάσετε το υπ’ αρ. πρωτ. 563/20-01-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ στο οποίο παρέχονται επιπρόσθετες διευκρινιστικές πληροφορίες για την καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., της οποίας η τήρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της κανονικότητας των δηλούμενων δαπανών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ έργων.  Επισημαίνεται ότι η μη καταχώριση καθιστά μη δυνατή την πληρωμή των δαπανών, καθώς αυτές δε θεωρούνται πλέον κανονικές.

Κ.Η.Δ.Μ.Η.Σ. (σε .zip μορφή)

Παρακαλούμε να διαβάσετε το υπ’ αριθμ 363/15-1-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ που αφορά στην Ολοκλήρωση και κλείσιμο Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και το συνημμένο πίνακα και παρακαλούμε για την συμπλήρωση των στοιχείων του και την αποστολή τους στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21-01-2016.

 
Σχετικά αρχεία:
Ολοκλήρωση και κλείσιμο Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ (pdf| 391 KB)

Πίνακας Πράξεων ΕΠΕΔΒΜ_Κλείσιμο+15.01.16 (xls| 591 KB)

Σελίδα 30 απο 92« Πρώτη...1020...2829303132...405060...Τελευταία »