Αποτελέσματα Αναζήτησης για "5021474"

Ένταξη της πράξης «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5014040 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Απόφαση ένταξης με κωδ. ΟΠΣ 5014040  (PDF|408 KB)

Ένταξη της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5021474 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Απόφαση ένταξης με κωδ. ΟΠΣ 5021474  (PDF|413 KB)

Σελίδα 1 απο 11